Aside

Thought of the day: “TRUE HUMILITY IS ALWAYS CHARACTERIZED BY THANKFULLNESS’’    (Ang tunay na pagpapakumbaba ay nailalarawan o naipapakita sa pamamagitan ng pasasalamat.)

Benefits of Lifestyle of Thanksgiving unto GOD

Benepisyo o kapakinabangan ng pamumuhay na laging nagpasasalamat sa Diyos.

Intro: God wants us to thank HIM not for us to look religious, spiritual or holy but with a purpose or reason and that is to reap the benefits of it.

1 Timothy 4:8 KJV-For bodily exercise profiteth little: but godliness is profitable unto all things, having promise of the life that now is, and of that which is to come.

Thankfulness or Gratefulness is a form of Godliness. Ang pasasalamat ay pagiging maka Diyos.

Tagalog- Ito ay sapagkat kung sinasanay mo ang iyong katawan, mayroon naman itong kaunting pakinabang. Ngunit ang pagiging maka-Diyos ay may kapakinabangan sa lahat ng mga bagay. Ito ay may pangako sa buhay sa ngayon at sa buhay na darating.

Ang pamumuhay na laging nagpapasalamat sa Panginoon ay may kapakinabangan sapagkat :

  1. Lifestyle of thanksgiving brings about joy and contentment in our lives.

Ito’y naghahatid o nagdadala ng kagalakan at kakuntentuhan sa ating buhay.

Ang ating nakikita pag tayo’y nagpapasalamat sa Diyos ay yung mga bagay na mayroon tayo at hindi iyong mga bagay na wala tayo na meron ang iba.

Walang mababang uri ng pagpapala mula sa Panginoon sapagkat ang lahat ng iyon ay biyaya mula sa Kanya. Hindi mababang uri ang mga pagpapala na  mayroon ka ngayon, doon sa mga pagpapala na wala ka na mayroon naman ang iba.

The Bible clearly teaches us to “be content” no matter what our circumstances are.

Hebrews 13:5-6 (King James Version)

 5Let your conversation be without covetousness; and be content with such things as ye have (and be satisfied with your present circumstances and with what you have) for he hath said, I will never leave thee, nor forsake thee. 6So that we may boldly say, The Lord is my helper, and I will not fear what man shall do unto me.

Hebreo 13:5-6 (Ang Salita ng Diyos) Ang pamumuhay ninyo ay dapat walang pag-ibig sa salapi. Masiyahan na kayo sa mga bagay na taglay ninyo sapagkat sinabi ng Diyos: Kailanman ay hindi kita iiwan at kailanman ay hindi kita pababayaan. 6Kaya nga, masasabi natin na may pagtitiwala:  Ang Panginoon ang aking katulong. Hindi ako matatakot. Ano ang magagawa ng tao sa akin?

Philippians 4:11-13 Paul said, “I have learned in whatsoever state I am in therewith to be content”. 12I know both how to be abased, and I know how to abound: every where and in all things I am instructed both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need.13I can do all things through Christ which strengtheneth me.

…Natutunan ko nang masiyahan anuman ang aking kalagayan.12Naranasan ko ang maghikahos at managana, ang magutom  at mabusog ngunit natutuhan ko ng harapin ang ano mang katayuan.13Ang lahat ng ito’y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ng Panginoon.

Being content does not necessarily mean giving up all your dreams, desire and wants from God. Mark 11:24, Psalm 37:4, 1 John 5:14.

  1. Lifestyle of thanksgiving brings about a change of attitude in our lives.

Ito’y naghahatid o nagdadala ng pagbabago ng ugali o pananaw sa ating buhay.

Not only change of views, being optimistic or having positive outlook in life.

Hindi lamang po nagbabago ang ating pananaw o tayo’y nagiging positibo, maganda ang pananaw sa buhay. Kung hindi tayo rin po ay natututong magpakumbaba.

Thanksgiving leads to humility. Ang pasasalamat ay patungo o humahantong sa pagpapakumbaba.

Proverbs 29:23 – man’s pride shall bring him low: but honour shall uphold the humble in spirit.

Ang magpapabagsak sa tao’y ang kanyang kapalaluan Ngunit ang mapagkumbaba ay magtatamo ng karangalan.

A thankful person is a humble person—gratitude and humility go hand in hand.

Ang taong mapagpasalamat ay taong mapagkumbababa sapagkat ang pasasalamat at pagpapakumbaba ay hindi maaring magkahiwalay. At ang biyaya ng Panginoon ay mag-uumapaw sa ating buhay at makikita natin na ito’y  may kabuluhan..

Because the more we are thankful or grateful to God the more we become humble, and it causes the GRACE of GOD to increase and abound towards us and it makes our lives significant.

James 4:6-10, 1 Peter 5:5.

  1. Lifestyle of thanksgiving brings about wholeness in our lives.

Ito’y nagdadala o naghahatid ng kakumpletuhan o kaayusan sa ating buhay.

Halimbawa: A. dati rati  ikaw ay sakitin ngunit ngayon ay hindi ka na nagkakasakit at nararanasan mo na ang kalusugan. B.Hindi makatulog dahil sa sobrang pag iisip ng problema ngayon ikaw ay may kapayapaan na at nakakatulog ka na ng mahimbing. C. Namumuhay sa kasalatan ngayon ay sa kasaganaan, D. parating may sama ng loob ngayon ay mapagpatawad.

Luke 17: 11-19

Wholeness – Used as an adjective, the word whole comes from the Greek words of holos and holokleros meaning all, entire and complete. These two words come from the noun holokleria meaning completeness.

  1. Lifestyle of thanksgiving brings about miracles in our lives.

Ito’y nagdadala o naghahatid ng himala sa ating buhay.

Romans 4:17-21

How old was Abraham when God promise him a son?

75 years old – Genesis 12:1-7 and Isaac came When he was a 100 years old

Genesis 21:1-5, Abraham and Sarah waits for 25 years for the promise son, which is Isaac. What did Abraham did while waiting? Verse romans 4:20- He staggered not at the promise of God through unbelief; but was strong in faith, GIVING GLORY to GOD.

Thanking the Lord is giving glory to God.

  1. Lifestyle of thanksgiving brings about increase or multiplication in our lives.

Ito’y nagdadala o naghahatid ng pagdami o pagdagdag ng biyaya sa ating buhay.

 

The Lord Jesus multiplies 2 fishes and 5 loaves.

He give thanks first to God before the increase and multiplication happens.

Matt 14:13-21; Mark 6:30-44; Luke 9:10-17; John 6:1-14.

  1. Lifestyle of thanksgiving brings us into reality that we can do nothing and we don’t have anything apart from His LOVE and GRACE.

 Ito’y nagdadala o naghahatid sa atin sa realidad o katotohanan na wala tayong magagawa at wala tayong natatanggap na anumang bagay kung hindi dahil sa Pagmamahal at biyaya nya.

Thought of the …

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s